กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

Chiang Mai

กงสุลกิติมศักดิ์ ประจำเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 . ถึง 12.00 .

Organization
นายฮาเกน อี. ดับเบิลยู. เดียคเซน
Comment

แผนที่

ขยายภาพ

ที่อยู่

เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน
. แม่เหียะ . เมือง . เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์:
+66 (0) 53 838 735
มือถือ:
+66 (0) 53 838 735

บริการของกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  • การออกหนังสือเดินทาง สำหรับคนเยอรมัน
  • การขอวีซ่า: แชงแกนวีซ่า และ เยอรมันวีซ่า  
  • การทำหนังสือรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย (Verpflichtungserklärung)
  • การรับรองลายลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องและ การแปลเอกสาร

  • หนังสือรับรองการมีชีวิต บำนาญ ถิ่นพำนัก ใบขับขี่ และอื่นๆ

  • ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ การสมรส การแจ้งการเกิด

  • การแจ้งการใช้นามสกุล การยื่นจดทะเบียนเพื่อแสดงความเป็นบิดา

  • การแปลเอกสารโดยบริษัทแปลที่ผ่านการรับรองจากศาลในเยอรมัน

  • การให้ความช่วยเหลือด้านการรับรองความถูกต้องของเอกสาร (Legalization)

  • การให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่น เช่น กรณีเหตุฉุกเฉิน และ การเสียชีวิต

กงสุลกิติมศักดิ์ ภาคเหนือของประเทศไทย - แผนที่