กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

Phuket

กงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมัน ประจำเมืองภูเก็ต

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลาทำการ 9.00 – 13.00 น.
ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของไทยและเยอรมัน

Organization
อาเน็ทเทอ ฆีเมเนซ เฮิชชเต็ทเทอร์
กงสุลกิติมศักดิ์
Comment

แผนที่

ขยายภาพ

ที่อยู่

100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา,
อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000, ประเทศไทย

โทรศัพท์:
+66 (0) 76 610 407
โทรสาร:
+66 (0) 76 610 408

บริการของกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 • การออกหนังสือเดินทาง สำหรับคนเยอรมัน
 • การขอวีซ่า: แชงแกนวีซ่า และ เยอรมันวีซ่า  
 • การทำหนังสือรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย (Verpflichtungserklärung)
 • การรับรองลายลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องและ การแปลเอกสาร

 • หนังสือรับรองการมีชีวิต บำนาญ ถิ่นพำนัก ใบขับขี่ และอื่นๆ

 • ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ การสมรส การแจ้งการเกิด

 • การแจ้งการใช้นามสกุล การยื่นจดทะเบียนเพื่อแสดงความเป็นบิดา

 • การแปลเอกสารโดยบริษัทแปลที่ผ่านการรับรองจากศาลในเยอรมัน

 • การให้ความช่วยเหลือด้านการรับรองความถูกต้องของเอกสาร (Legalization)

 • การโอนเงินมายังภูเก็ต 

 • การให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่น เช่น กรณีเหตุฉุกเฉิน และ การเสียชีวิต

English language

English Version

กงสุลกิติมศักดิ์ ภาคใต้ของประเทศไทย - แผนที่