โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524รัฐบาลเยอรมันได้สนับสนุน การอนุรักษ์วัตถุและโบราณสถานที่สำคัญยิ่งในประเทศไทย จากงบประมาณโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศเยอรมันได้สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศไทย อาทิเช่น การอนุรักษ์หนังสือใบลานที่จารึกด้วยลายมือให้เป็นการบันทึกในระบบดิจิตอล

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองหลวงของราช อาณาจักรไทยเป็นเวลากว่า 400 ปี และด้วยจังหวัดแห่งนี้มีพระราชวังประวัติศาสตร์และวัดอันทรงคุณค่าเป็นจำนวน มาก ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น หนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

พระภิกษุจารึกคัมภีร์ใบลาน

เยอรมนีสนับสนุนการอนุรักษ์วรรณกรรมล้านนา

หอสมุดดิจิทัลล้านนาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://lannamanuscripts.netเพื่อให้นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลมหาศาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อันสะท้อนให้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาเมื่อกว่า 500 ปี

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

วัดราชบูรณะ