วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเกน)

สำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว

1. ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

a) หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ 

โปรดตรวจสอบว่ำหนังสือเดินทำงของท่ำน

- มีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
- เป็นหนังสือเดินทำงที่ออกมำนำนไม่เกิน 10 ปี
- ยังมีอำยุใช้ได้อย่ำงน้อยอีก 3 เดือนนับจำกวันเดินทำงออกนอกประเทศสมำชิกเชงเกน

b) หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

c) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

d) รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ ตัวอย่างรูปถ่าย [pdf, 170.23k]
e)
แบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน
f)
ลงนามรับทราบข้อกาหนดตามกฎหมายการพานักในเยอรมนีมาตรา 54 ข้อ 6 และมาตรา 55
ข้อกฎหมายที่ต้องทราบในการยื่นวีซ่าตามมาตรา 53 ของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก [pdf, 211.33k]
g)
หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่ำงกำรเดินทำงตลอดระยะเวลำที่ขอพำนัก วงเงินควำมคุ้มครองไม่ต่ากว่า 30,000.-- เหรียญยูโร และต้องรวมบริกำรนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย ดูรำยชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่สำมำรถให้บริกำรประกันแก่ท่ำน หรือท่ำนจะทำประกัน ดังกล่ำวกับ บริษัทประกันในประเทศเยอรมนีก็ได้เช่นกัน บริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต [pdf, 546.85k]2. หลักฐานการทางาน

a) สาหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองกำรทำงำนระบุระยะเวลำที่ลำงำน ตำแหน่งงำนปัจจุบันและเงินเดือน

b) สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของกิจกำร (หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท)


3. สาหรับผู้เยาว์ (อายุต่ากว่า 18 ปี) ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอานาจปกครองตามกฎหมาย

a) สูติบัตร

b) หลักฐำนอำนำจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนกำรหย่ำ ทะเบียนบ้ำน)

c) ในกรณีที่ผู้มีอำนำจปกครองไม่มำปรำกฏตัวในวันยื่นคำร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจำกผู้มีอำนำจปกครอง (หนังสือจำกหน่วยงำนรำชกำร เช่น สำนักงำนเขตหรือที่ว่ำกำรอำเภอ หรือศำล โดยต้องใช้เอกสำรตัวจริง)


4. หลักฐานวัตถุประสงค์ในการเดินทางและหลักฐานการเงิน

a) ในกรณีที่เจ้ำบ้ำนผู้เชิญเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยให้สำหรับกำรพำนักในประเทศกลุ่มสมำชิก: ต้องยื่นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ
หนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร ผู้เชิญสำมำรถทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองที่ตนสังกัด ที่ประเทศเยอรมนี ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: หนังสือรับรอง [pdf, 256.94k]

หรือ

หลักฐานการเงินที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองได้ (ได้แก่ หลักฐำนแสดงรำยได้ หนังสือรับรองกำรเงินจำกธนำคำรและสมุดบัญชีเงินฝำก) 

ทั้งนี้ต้องเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ำไม่มีกำรโอนถ่ำยทรัพย์สินของบุคคลที่สำมมำยังท่ำนเพียงเพื่อจุดประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำเท่ำนั้น) หลักฐำนกำรเงินส่วนตัวอำจต้องยื่นแสดงด้วย ในกรณีที่สถำนะทำงกำรเงินของผู้เชิญของท่ำนในหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยไม่เป็นที่น่ำเชื่อถือหรือพิสูจน์ไม่ได้

ในกรณีที่ท่ำนไม่มีหนังสือเชิญจากเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือบุคคลที่ท่ำนต้องกำรเยี่ยมเยียนไม่ใช่ผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่ำใช้จ่ำยให้ท่ำน ให้ท่ำนยื่นเอกสารเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางดังกล่ำวเพิ่มเติม:
- จดหมายเชิญของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน
- สาเนาหนังสือเดินทางของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน

b) หลักฐำนความเชื่อมโยงกับเจ้าบ้าน/ผู้เชิญ: สูติบัตร ทะเบียนสมรส หนังสือครอบครัว สำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงที่ระบุข้อมูลบุคคล และหลักฐำนกำรเดินทำงที่ผ่ำนมำของผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย –ในกรณีที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำร(แฟน)- หลักฐำนกำรติดต่อกันเป็นลำยลักษณ์อักษร

c) ในบำงกรณี อำจต้องยื่นหลักฐำนการถือครองอสังหาริมทรัพย์(มีชื่อเป็นเจ้ำของ) สมุดบัญชีเงินฝาก ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร 

หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงภำระผูกพันหรือควำมสัมพันธ์ของท่ำนในประเทศไทย


5. หมายเหตุ:

หมำยเหตุสำคัญ: กรุณำจัดเรียงเอกสารของท่ำนตำมลำดับดังต่อไปนี้ คำแนะนำในการจัดเรียงเอกสาร [pdf, 166.15k]

การยื่นคาร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบินหรือใบจองเที่ยวบิน

ผู้เยำว์ที่อำยุต่ำกว่ำ 12 ปี ไม่ต้องมำแสดงตัวในวันยื่นคำร้องขอวีซ่ำ

ในบางกรณี ทำงสถำนเอกอัครรำชทูตฯอำจเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำคำร้องของท่ำน

ถ้ำภำยใน 59 เดือนที่ผ่ำนมำ 

ท่ำนเคยยื่นคำร้องขอวีซ่ำกับประเทศสมำชิกเชงเกนและได้มีกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือไว้แล้วนั้น ตำมหลักท่ำนไม่จำเป็นต้องมำยื่นคำร้องด้วยตนเอง สำมำรถให้ผู้อื่นมำยื่นคำร้องขอวีซ่ำแทนได้ ทั้งนี้กำรยื่นคำร้องทำงไปรษณีย์ โทรสำร และอีเมล์ ไม่สำมำรถทำได้

ในบำงกรณีท่ำนอำจต้องมำสัมภำษณ์กับแผนกวีซ่ำด้วยตนเองถึงแม้ว่ำจะมีประวัติกำรเดินทำงหลำยครั้งแล้วก็ตำม

กำรสงวนสิทธิ์
รำยละเอียดในเอกสำรฉบับนี้มำจำกข้อมูลที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯมีอยู่ ณ วันที่ออกเอกสำร
สถำนเอกอัครรำชทูตฯขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธควำมรับผิดชอบและกำรเรียกร้องสิทธิ์ใดๆจำกเอกสำรฉบับนี้

วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน

Schengenvisum