วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ (วีซ่าเชงเกน)

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

1. ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

a) หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน

- มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
- เป็นหนังสือเดินทางที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
- ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

b) หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

c) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

d) รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ ตัวอย่างรูปถ่าย [pdf, 170.23k]

e) แบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน
f)
ลงนามรับทราบข้อกาหนดตามกฎหมายการพานักในเยอรมนีมาตรา 54 ข้อ 6 และมาตรา 55 ข้อกฎหมายที่ต้องทราบในการยื่นวีซ่าตามมาตรา 53 ของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก [pdf, 211.33k]

g) หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพานัก วงเงินความคุ้มครองไม่ต่ากว่า 30,000.-- เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนาตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย ดูรายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่สามารถให้บริการประกันแก่ท่าน หรือท่านจะทาประกัน ดังกล่าวกับ บริษัทประกันในประเทศเยอรมนีก็ได้เช่นกัน บริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต [pdf, 546.85k]

2. หลักฐานการทางาน

a) สาหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการทางานระบุระยะเวลาที่ลางาน ตาแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน

b) สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ หนังสือรับรอง [pdf, 256.94k]3. สาหรับผู้เยาว์ (อายุต่ากว่า 18 ปี) ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอานาจปกครองตามกฎหมาย

a) สูติบัตร

b) หลักฐานอานาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)

c) ในกรณีที่ผู้มีอานาจปกครองไม่มาปรากฏตัวในวันยื่นคาร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอานาจปกครอง (หนังสือจากหน่วยงานราชการ เช่น สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ หรือศาล โดยต้องใช้เอกสารตัวจริง)4. หลักฐานวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจและหลักฐานการเงิน

a) หนังสือเชิญ(ฉบับจริง) จากบริษัทคู่ค้าหรือบริษัทในประเทศสมาชิกเชงเกนที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง การผิดชอบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพานัก(เอกสารฉบับจริงพร้อมหัวจดหมายจากบริษัท)

b) สัญญาว่าจ้างงาน(ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการทางานจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศไทย โดยต้องระบุตาแหน่งงาน ระยะเวลาการทางาน เงินเดือน วัตถุประสงค์และระยะเวลาการเดินทาง รวมทั้งระบุเรื่องการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

c) บัตรเข้าชมงานแสดงสินค้าและจดหมายเชิญ พร้อมระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเดินทาง

d) หลักฐานบัญชีธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้ายที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้5. หมายเหตุ:

หมายเหตุสาคัญ: กรุณาจัดเรียงเอกสารของท่านตามลาดับดังต่อไปนี้ คำแนะนำในการจัดเรียงเอกสาร [pdf, 166.15k]

ในกรณีที่ท่านหรือบริษัทของท่านเป็นผู้ออกงาน (Exhibtor) ที่งานแสดงสินค้าในประเทศเยอรมนี ท่านจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าถ้าแสดงบัตรผู้ออกงานของแต่ละบุคคล

ในบางกรณี ทางสถานเอกอัครราชทูตฯอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคาร้องของท่าน

ถ้าภายใน 59 เดือนที่ผ่านมา 

ท่านเคยยื่นคาร้องขอวีซ่ากับประเทศสมาชิกเชงเกนและได้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือไว้แล้วนั้น ตามหลักท่านไม่จาเป็นต้องมายื่นคาร้องด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมายื่นคาร้องขอวีซ่าแทนได้ ทั้งนี้การยื่นคาร้องทางไปรษณีย์ โทรสาร และอีเมล์ ไม่สามารถทาได้

ในบางกรณีท่านอาจต้องมาสัมภาษณ์กับแผนกวีซ่าด้วยตนเองถึงแม้ว่าจะมีประวัติการเดินทางหลายครั้งแล้วก็ตาม

การสงวนสิทธิ์
รายละเอียดในเอกสารฉบับนี้มาจากข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯมีอยู่ ณ วันที่ออกเอกสาร
สถานเอกอัครราชทูตฯขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบและการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากเอกสารฉบับนี้

วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ

Schengenvisum