คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

ตามคำอธิบายดังต่อไปนี้ ขอให้ท่านตอบคำถามที่สำคัญทุกคำถาม และกรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกลงในระบบนัดหมายให้ถูกต้องก่อนส่ง

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถทำได้ผ่านระบบนัดหมายวีซ่าเท่านั้น กรณีที่ท่านทำการนัดหมายผิดพลาด โดยทำผ่านระบบนัดหมายเพื่อขอหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถนำมาใช้แสดงในการยื่นขอวีซ่าได้

1. จะสามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าได้อย่างไร

ท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีระบบนัดหมายผ่าน Call Center อีกต่อไปแล้ว และไม่มีการนัดหมายผ่านการสอบถามทางอีเมล์

2. กรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับ ควรปฏิบัติอย่างไร

หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับภายใน 24 ชม. หลังทำการนัดหมาย กรุณาส่งอีเมล์พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง อีเมล์ วันเวลาที่นัดหมาย และประเภทของวีซ่า ไปยัง bangk%27%diplo%27%de,rk-termin สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบการนัดหมายและส่งอีเมล์ยืนยันไปให้ท่านใหม่อีกครั้ง

3. กรณีที่กรอกที่อยู่อีเมล์ผิด ควรปฏิบัติอย่างไร

กรุณาส่งอีเมล์พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเวลาที่นัดหมาย (ระบุประเภทของวีซ่าที่ได้ทำการนัดหมายไว้ด้วย) และที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้อง ไปยัง bangk%27%diplo%27%de,rk-termin สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแก้ไขที่อยู่อีเมล์ให้ถูกต้องและส่งอีเมล์ยืนยันการตอบรับไปยังที่อยู่นี้

4. กรณีที่กรอกเลขที่หนังสือเดินทางผิด ควรปฏิบัติอย่างไร

กรุณาส่งอีเมล์พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง วันเวลาที่นัดหมาย (พร้อมระบุประเภทของวีซ่าที่ได้ทำการนัดหมายไว้) และเลขที่หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ไปยัง bangk%27%diplo%27%de,rk-termin สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการแก้ไขและส่งอีเมล์ยืนยันการตอบรับไปให้ท่านใหม่อีกครั้ง

5. กรณีที่ช่องตัวเลข/ตัวอักษร ที่ปรากฏหลังการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว อ่านได้ยากหรือช่องนี้เป็นสีดำ ควรปฏิบัติอย่างไร

ตัวเลข/ตัวอักษรเหล่านี้ เรียกว่า Captchas เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยในระบบนัดหมาย เช่นเดียวกับที่เคยพบเห็นการใช้ในเว็บไซต์อื่นๆ ทั่วไป กรณีที่ Captcha เป็นสีดำ นั่นหมายความว่า ได้มีการพิมพ์ผิดในช่องนี้หลายครั้ง ท่านสามารถกดเลือกที่ช่อง “ขอรูปภาพใหม่”  เพื่อเลือกรูปภาพใหม่ที่ท่านสามารถอ่าน Captcha ได้ อาจเป็นไปได้ว่า การใช้ Captchas นี้ จะสามารถมองเห็นจากคอมพิวเตอร์/แล็ปท็อปได้ชัดเจนกว่าผ่านมือถือ ระบบการนัดหมายนี้ถูกจัดให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้ด้วย แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

6. กรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะหรือครอบครัว ควรทำการนัดหมายกี่ครั้ง

จะต้องทำการนัดหมายสำหรับผู้ยื่นคำร้องแต่ละท่านและหากเป็นไปได้ควรทำการนัดหมายให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้สามารถยื่นคำร้องพร้อมกันได้ คำร้องของท่านจะได้รับการดำเนินการและพิจารณาเป็นหมู่คณะ

หากท่านได้ทำการนัดหมายเพียงหนึ่งรายการ และต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าหลายคำร้อง บุคคลที่มีชื่อปรากฏในการนัดหมายเท่านั้น ที่สามารถยื่นคำร้องได้ ผู้ยื่นคำร้องท่านอื่นจำเป็นจะต้องทำการนัดหมายใหม่

รวมทั้งเด็กก็ต้องทำการนัดหมายด้วยเช่นกัน

7. กรณีที่ต้องการเลื่อนนัดหมาย จะทำได้อย่างไร

การขอเลื่อนนัดจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง ไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องทำการยกเลิกนัดหมายเดิมผ่านลิงค์ที่ระบุในอีเมล์ยืนยันการตอบรับก่อน จากนั้น จึงจะสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ โดยเลือกวันและเวลาที่ยังมีว่างอยู่ในรายการ ขอให้ท่านโปรดทราบว่า ในกรณีดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่ตารางนัดหมายจะเต็มหมดแล้วและท่านไม่สามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ หากท่านได้ทำการนัดหมายใหม่แล้ว แต่ไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับ ขอให้ท่านปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

8. กรณีที่มิได้มายื่นคำร้องในวันเวลาที่นัดหมายไว้และไม่สามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ ควรปฏิบัติอย่างไร

หากท่านไม่สามารถมาตามเวลาที่นัดหมายได้ นัดหมายนี้จะถูกลบออกจากระบบหลัง 24 ชม. ผ่านไป ท่านจึงจะสามารถทำการนัดหมายได้ใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ถึง 24 ชม. ระบบจะแจ้งว่าขัดข้อง

9. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องทำการนัดหมายด้วยตนเองหรือไม่

ท่านสามารถให้บุคคลที่ไว้ใจทำการนัดหมายแทนได้ ทั้งนี้ ในการกรอกข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง (ชื่อ นามสกุล และเลขที่หนังสือเดินทาง) กล่าวคือ บุคคลที่ต้องการวีซ่า การส่งอีเมล์ยืนยันการตอบรับสามารถส่งให้กับบุคคลที่สามหรือผู้ยื่นคำร้องโดยตรงได้ ที่สำคัญคือ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องนำอีเมล์ยืนยันการตอบรับมาแสดงต่อแผนกวีซ่าได้

10. กรณีที่ตารางนัดหมายของประเภทวีซ่าที่ต้องการมีระยะเวลาที่รอนาน จะสามารถทำการนัดหมายในตารางวีซ่าประเภทอื่นได้หรือไม่

-ไม่ได้-

ขอให้ท่านโปรดทราบว่า จะต้องทำการนัดหมายวีซ่าประเภทที่ตรงกับวัตถุประสงค์การพำนักของท่าน หากท่านวางแผนการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเกน ในฐานะนักท่องเที่ยว ท่านไม่สามารถทำการนัดหมายสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจได้ ถึงแม้จะมีวันนัดที่ไม่ต้องรอนานก็ตาม หากท่านทำการนัดหมายสำหรับวีซ่าผิดประเภท จะไม่สามารถยื่นคำร้องได้และเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการรับคำร้องของท่าน

หากท่านทำการนัดหมายวีซ่าผิดประเภทโดยมิได้ตั้งใจ กรุณายกเลิกการนัดหมายนี้ก่อน และทำการนัดหมายใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ถูกต้องอีกครั้ง

11. กรณีที่ทำการนัดหมายด้วยหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า แต่ต้องการใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า จะสามารถทำได้หรือไม่

กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่าและใหม่ของท่านมาแสดงในวันที่ยื่นคำร้อง หากท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงได้ จะต้องทำการยกเลิกนัดหมายที่ท่านมี (ดูข้อ 7) และทำการนัดหมายใหม่ด้วยเลขที่หนังสือเดินทางที่ถูกต้องอีกครั้ง

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

Frage- und Ausrufezeichen, (c)  picture-alliance/chromorange

สามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ได้แล้ว

Kalender

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สามารถทำการนัดหมายได้แล้ว ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อการยื่นคำร้องวีซ่าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่ภูเก็ตและเชียงใหม่