คำแนะนำในการขอวีซ่าสำหรับผู้ทำงานโอ-แพร์ (Au-Pair)

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้จะไปทำงานโอ-แพร์ในเยอรมนี ได้แก่ (ตัวจริงและสำเนา 2 ชุด):

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว 2 ชุด ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับเก่า
 • รูปถ่ายไบโอเมตริก 2 ใบ
  ตัวอย่างรูปถ่าย [pdf, 170.23k]
 • แบบฟอร์มคำร้องสำหรับวีซ่าNational Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ชุด ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa) [pdf, 621.91k]
 • ประวัติกำรศึกษำและกำรทำงำน (โดยย่อ) เป็นภำษำเยอรมัน
 • หนังสือแสดงแรงจูงใจในกำรเป็นโอ-แพร์และแผนในอนำคตที่เขียนด้วยตนเอง (พร้อมฉบับแปลภำษำเยอรมัน)
 • หลักฐำนกำรศึกษำทุกระดับที่ผ่ำนมำ (เช่น ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ พร้อมฉบับแปลภำษำเยอรมัน)
 • สัญญำกำรทำงำน กับครอบครัวเยอรมันที่จะไปพักอำศัยและทำงำนด้วย ซึ่งมีบุตรเป็นเด็กเล็กและใช้ภำษำเยอรมันเป็นภำษำแม่ ในสัญญำต้องระบุสิทธิและหน้ำที่ (เช่น เงินเดือนขั้นต่ำสุด 260 ยูโร สิทธิในกำรหยุดพักร้อน 2 วันต่อเดือน เวลำทำงำนไม่เกิน 30 ชั่วโมงต่อสัปดำห์/6 ชั่วโมงต่อวัน ประกันสุขภำพและสิทธิเข้ำชั้นเรียนภำษำ) และต้องระบุชื่อ-นำมสกุลของครอบครัวที่เยอรมนีทั้งบิดำและมำรดำ (ในกรณีมีทั้งคู่) โดยทั้งบิดำมำรดำและผู้ที่ทำงำนโอ-แพร์ต้องเซ็นชื่อในสัญญำด้วย
 • ทะเบียนบ้ำนของครอบครัวเยอรมันที่มีชื่อเด็กอยู่ด้วย
 • ควำมรู้ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำน ควรมีควำมรู้ภำษำเยอรมันในระดับ A1 ตำมกรอบอ้ำงอิงร่วมของยุโรปว่ำด้วยมำตรฐำนภำษำต่ำงประเทศหรือ GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) สถำนทูต ฯ จะเป็นผู้ทดสอบควำมรู้ภำษำเยอรมันของท่ำน ในขณะยื่นคำร้องขอวีซ่ำ

หมายเหตุ:

ท่ำนสำมำรถติดต่อหำงำนโอ-แพร์ผ่ำนสำนักงำนจัดหำโอ-แพร์โดยเฉพำะ หรือจะติดต่อหำงำนโดยตรงกับครอบครัวในประเทศเยอรมนีก็ได้
ในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่ำ ท่ำนจะต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีและไม่เกิน 27 ปี สำหรับผู้ถือสัญชำติไทยที่อำยุต่ำกว่ำ 20 ปี ต้องแสดงหนังสือให้ควำมยินยอมจำกผู้มีอำนำจปกครอง (บิดำมำรดำ) ด้วย
ระยะเวลำขอพำนักสำหรับงำนโอ-แพร์มีกำหนดสูงสุด 12 เดือน
วีซ่ำที่สถำนทูตฯ ออกให้จะเป็นวีซ่ำที่กำหนดให้ไปทำงำนโอ-แพร์ เฉพำะในประเทศเยอรมนีเท่ำนั้น
ในบำงกรณีท่ำนอำจต้องยื่นเอกสำรเพิ่มเติม

วีซ่าสำหรับผู้ทำงานโอ-แพร์

VIS - Visa Information System