คำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อไปพำนักในเยอรมนีกับบุตรสัญชาติเยอรมันซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โดยปกติวีซ่าประเภทนี้จะออกให้แก่บิดาหรือมารดาต่างชาติซึ่งเป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรสัญชาติเยอรมัน เพื่อเดินทางไปพำนักอาศัยกับบุตรของตนในประเทศเยอรมนี

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ (แสดงฉบับจริงและสำเนา 2 ชุด):

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก2 ใบ

  ตัวอย่างรูปถ่าย [pdf, 170.23k]
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น

  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa) [pdf, 621.91k]
 • สูติบัตรของบุตร (สูติบัตรเยอรมันหรือสูติบัตรไทยแล้วแต่กรณี) สูติบัตรไทยต้องผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) แล้วโดยสถานทูตฯ และคำแปลภาษาเยอรมันพร้อมสำเนา 2 ชุด
 • ในบางกรณีต้องใช้ หลักฐานการถือสัญชาติเยอรมันของบุตร (เช่น หนังสือเดินทางเยอรมัน หรือบางกรณีใช้หลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบิดาของบุตร หรือใบสำคัญการสมรสและทะเบียนสมรสของบิดามารดา)
 • หลักฐานซึ่งแสดงว่าตนเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตร (เช่น ใบสำคัญการสมรสและทะเบียนการสมรส หรือหลักฐานการเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรตามกฎหมายไทยที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง แล้วโดยสถานทูตฯ และคำแปลภาษาเยอรมันหรือหลักฐานการเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรตามกฎหมายเยอรมัน

  การรับรองความถูกต้องของเอกสาร และการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

  สำนักงานแปลในประเทศไทย [pdf, 91.26k]

วีซ่าเพื่อไปพำนักในเยอรมนีกับบุตรสัญชาติเยอรมันซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

VIS - Visa Information System