คำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อนำบุตรไปพำนักในเยอรมนี

เมื่อท่านต้องการพาบุตรต่างชาติที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะติดตามไปอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีจะต้องยื่นวีซ่าเพื่อนำบุตรไปพำนักในเยอรมนี

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ (แสดงฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด):

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

  ตัวอย่างรูปถ่าย [pdf, 170.23k]

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น

  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa) [pdf, 621.91k]

 • สูติบัตรไทยที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) แล้วโดยสถานทูตฯ และคำแปลภาษาเยอรมันพร้อมสำเนา 2 ชุด

 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย ที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) และคำแปลภาษาเยอรมัน พร้อมสำเนา 2 ชุด

 • หลักฐานเอกสารของไทยซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) และคำแปลภาษาเยอรมัน (สำนักงานแปลในประเทศไทย) พร้อมสำเนา 2 ชุด

 • ข้อมูลสำคัญ: เพื่อให้คำตัดสินเรื่องอำนาจปกครองบุตรจากศาลในไทยเป็นที่ยอมรับ ในคำพิพากษาของศาลต้องระบุด้วยว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน (ผู้มีอำนาจปกครองทั้งก่อนและหลังการพิพากษา และ เด็ก) ได้เข้าฟังและได้รับการไต่สวนในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาด้วย  สำเนาหนังสือเดินทาง
  2 ชุดของบิดาหรือมารดาผู้มีอำนาจปกครองซึ่งบุตรประสงค์จะไปพำนักอยู่ด้วย กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศเยอรมนี ต้องแสดงสำเนาวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้พำนักด้วย 2 ชุด

  สำหรับบุตรที่มีอายุครบ
  16 ปีบริบูรณ์แล้ว: ต้องแสดงประกาศนียบัตรความรู้ภาษาเยอรมันระดับ C1 ของสถาบันวัฒนธรรมเยอรมันหรือสถาบันเกอเธ่ พร้อมสำเนา 2 ชุด

การรับรองความถูกต้องของเอกสาร และการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง (Legalization)
สำนักงานแปลในประเทศไทย [pdf, 91.26k]

วีซ่าเพื่อนำบุตรไปพำนักในเยอรมนี

VIS - Visa Information System