คำแนะนำในการขอวีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร

หากท่านต้องการไปทำงานเป็นผู้ประกอบอาหาร (พ่อครัว/แม่ครัว) ประจำภัตตาคารในประเทศเยอรมนี ระยะเวลาในการทำงานเป็นผู้ประกอบอาหารในเยอรมนีกำหนดสูงสุดไม่เกิน 4 ปี หากต้องการเดินทางกลับไปทำงานเป็นผู้ประกอบอาหารอีกครั้งต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่ (ฉบับจริง พร้อมสาเนา 2 ฉบับ):

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน และสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว 2 ชุด ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเก่า
 • รูปถ่ายไบโอเมตริก 2 ใบ

  ตัวอย่างรูปถ่าย [pdf, 170.23k]
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
  ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น

  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa) [pdf, 621.91k]
 • สัญญาการทำงานภาษาเยอรมัน ที่ระบุหน้าที่ชัดเจน เงินเดือน เวลาทำงาน จำนวนวันลาพักร้อนและระยะเวลาจ้างงาน เช่น วันเริ่มและวันสิ้นสุดการทำงาน
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างเดิม ฉบับจริง พร้อมชื่อเต็มและเบอร์โทรศัพท์ล่าสุด พร้อม สำเนาใบทะเบียนการค้าของนายจ้างเดิม
 • ประวัติการทำงานโดยย่อ (Resume) ซึ่งระบุปี ตำแหน่งงาน บริษัทหรือที่ทำงาน
 • หลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันและ/หรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • หลักฐานปัจจุบันที่แสดงว่าประกอบอาชีพพ่อครัว/แม่ครัวในกิจการที่ได้มาตรฐานมาอย่างน้อย 6 ปี
 • หนังสือรับรองการทดสอบคุณสมบัติ สถานทูตฯ ยอมรับหลักฐานรับรองคุณสมบัติจากสถาบันดังต่อไปนี้:


  Thai-Swiss Culinary Education Center

  เลขที่
  21/848 ซอย 12, บางนา
  กรุงเทพฯ 10260

  โทรศัพท์
  : 02-399 1099
  โทรสาร
  : 02-749 3933
  www.thai-culinary.com

  วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusit Thani College)
  เลขที่
  1, ซอยแก่นทอง
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพฯ
  10250
  โทรศัพท์
  .: 02-361 7811-3
  โทรสาร
  : 02-361 7806
  www.dtc.ac.th

  โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School)
  เลขที่
  295, ถนนราชสีมา เขตดุสิต
  กรุงเทพฯ
  10300
  โทรศัพท์
  .: 02-244 5391-3
  โทรสาร
  : 02-244 5390
  www.chefschool.dusit.ac.th


วีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร

VIS - Visa Information System