วีซ่าสำหรับหางานในเยอรมนี

วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับ ชาวต่างชาติ (บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมันและไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป)  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอาชีพต่างๆ สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สามารถหางานในประเทศเยอรมนีได้ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน เพื่อให้ได้งานตรงตามคุณสมบัติที่มี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอพยพของผู้เชี่ยวชาญอาชีพ (Fachkräftemigration) สามารถดูได้บนเว็บไซต์ www.make-it-in-germany.com

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า  ได้แก่ (ตัวจริงและสำเนา 2 ชุด):

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานพร้อมสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว 2 ชุด, ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับเก่า
 • รูปถ่ายไบโอเมตริก 2 ใบ  ตัวอย่างรูปถ่าย [pdf, 170.23k]
 • แบบฟอร์มคำร้องสำหรับวีซ่า National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ชุด
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa) [pdf, 621.91k]
  ต้องตอบคำถามทุกข้อ กรอกที่อยู่ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และลงลายเซ็นที่หน้า 4 ของคำร้อง
 • ลงนามรับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายการพำนักมาตรา 54 ข้อ 6 และมาตรา 55
  ข้อกฎหมายที่ต้องทราบในการยื่นวีซ่าตามมาตรา 53 ของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก [pdf, 211.33k]
 • ประวัติการทำงาน พร้อมเอกสารสำคัญ เช่น ประกาศนียบัตร ฯลฯ
 • หลักฐานการจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เยอรมนี หรือ จากมหาวิทยาลัยประเทศอื่น ที่เป็นที่ยอมรับและเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาของเยอรมนี
 • จดหมายแสดงถึงแรงจูงใจ (Motivationsschreiben) เกี่ยวกับแผนการที่จะไปหางานที่เยอรมนี (ประเภทงาน / เมือง / ที่พักที่จะไปอยู่อาศัย ฯลฯ )
 • หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของคุณที่จะไปหางานในเยอรมนี  ถ้ามี
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

หากท่านต้องการทราบว่าหลักฐานการจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของท่าน เป็นที่ยอมรับหรือเทียบได้ในเยอรมนีหรือไม่นั้น สามารถเข้าไปดูได้ที่ ANABIN : http://anabin.kmk.org

ในกรณีที่คำร้องวีซ่าได้รับการอนุมัติ ต้องยื่นหลักฐานประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางด้วย  หลักฐานประกันดังกล่าวยังไม่ต้องยื่นในตอนต้น

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ หากยื่นเอกสารไม่ครบนั้น วีซ่าของท่านสามารถถูกปฏิเสธได้

คำแนะนำนี้จะมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอด ดังนั้นโปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบ บางกรณีอาจจะต้องมีเอกสาร อื่นๆ เพิ่มเติมได้