คำแนะนำเรื่องการจดทะเบียนสมรส

2. การสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติเยอรมันในประเทศไทย

เมื่อคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันทั้งสองนำ “หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้” มาแสดง สถานทูตฯ ก็จะออก “หนังสือรับรอง”ให้คนละฉบับ เพื่อนำไปแสดงต่อนายทะเบียนของไทยในการยื่นขอจดทะเบียนสมรสต่อไป ระยะเวลาดำเนินการออกหนังสือรับรองประมาณ 3 - 4 วัน ทั้งนี้คู่สมรสทั้งสองต้องแสดงหนังสือเดินทางของตน รวมทั้งแจ้งข้อมูลส่วนบุคคของตน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ สถานที่ทำงาน/นายจ้าง ชื่อบุคคลและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู/เลี้ยงชีพ และชื่อ/ที่อยู่ของบุคคลอ้างอิงในเยอรมนี 2 คน กรณีคู่สมรสส่งเอกสารต้นฉบับและสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองความถูกต้องโดยหน่วยราชการเยอรมันมาให้ดำเนินการล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ก็ต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่ปรากฎในแบบสอบถามเช่นกัน ถ้าเอกสารหรือข้อมูลที่แจ้งมาไม่ครบถ้วน คู่สมรสจะต้องยอมเสียเวลารอให้เพิ่มเติมข้อมูลในวันที่มารับเอกสาร ทั้งนี้จะมารับด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทนก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้รับเอกสารนอกเวลาทำการ (8.30-11.30 น.) คู่สมรสจึงควรคำนึงถึงเรื่องนี้ในขณะวางแผนการท่องเที่ยวด้วย และเนื่องจากคู่สมรสทั้งสองไม่จำเป็นต้องมาปรากฎตัวเพื่อรับเอกสารด้วยตนเอง คู่สมรสอาจขอให้สถานทูตฯ จัดส่งหนังสือรับรองไปให้ยังที่อยู่ในประเทศเยอรมนีได้ แต่ทั้งนี้เอกสารทุกอย่างที่จำเป็นในการออกหนังสือรับรอง รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สมรสจะต้องครบถ้วนและส่งมาที่สถานทูตฯ แต่เนิ่นๆ พร้อมใบรับรองว่าจะชำระค่าธรรมนียม สถานทูตฯ จึงจะส่งหนังสือรับรองไปให้ตามที่อยู่ของท่านได้ แต่อย่างไรก็ตาม การนำหนังสือไปให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทยรับรองอีกครั้ง ก็ยังเป็นความรับผิดชอบของคู่สมรสเอง ไม่เกี่ยวกับสถานทูตฯ


กรณีบุคคลสัญชาติเยอรมันจะจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติอื่น (ที่มิใช่สัญชาติไทย) คู่สมรสที่ถือสัญชาติอื่นต้องติดต่อ สถานทูตฯ ในสังกัดของตนเอง เพื่อขอให้ออกหนังสือรับรองให้ด้วยเช่นกัน

การสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติเยอรมันในประเทศไทย

Hochzeit