คำแนะนำเรื่องการจดทะเบียนสมรส

3. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยตามข้อ 1 และข้อ 2

  • สำหรับคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันที่มีสถานภาพหย่า”สถานทูตฯ ขอแนะนำให้นำ “คำพิพากษาของศาล” ที่แสดงว่าได้หย่าจากคู่สมรสเดิมติดตัวมาด้วย เพราะบ่อยครั้งที่นายทะเบียนของไทยประสงค์ที่จะขอทราบรายละเอียดของการหย่า
  • คู่สมรสควรสอบถามสำนักทะเบียนที่ตนประสงค์จะจดทะเบียนสมรสว่าหนังสือรับรองเพื่อการสมรสที่ได้รับจากสถานทูตจะต้องผ่านการประทับตราจากกรมการกงสุล/กระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วยหรือไม่ กรณีที่จำเป็น โปรดติดต่อกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เท่าที่ทราบกรมการกงสุลจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ
  • เพื่อให้การสมรสในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการในประเทศเยอรมนี เช่นในการแจ้งให้ทางการจดบันทึกการสมรสของไทย เป็นต้น สถานทูตฯ ขอแนะนำให้ท่านนำใบสำคัญการสมรส และทะเบียนสมรส (คร. 2) ของไทยมาติดต่อที่สถานทูตฯ เพื่อขอให้ดำเนินการรับรองว่าเป็นใบสมรสที่ถูกต้อง/ไม่ปลอมแปลง (Legalisation) ด้วย ทั้งนี้ท่านสามารถส่งใบสำคัญการสมรสและทะเบียนสมรสมาทางไปรษณีย์/ลงทะเบียน พร้อมแนบใบรับรองว่าจะรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมมาด้วย เมื่อดำเนินการเสร็จ สถานทูตฯ ก็จะจัดส่งเอกสารคืนพร้อมใบแจ้งหนี้ให้ท่านยังที่อยู่ในประเทศเยอรมนีค่อไป (เวลาดำเนินการ ประมาณ 6-8 สัปดาห์)
  • สถานทูตฯ ไม่อาจให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยราชการไทยได้  เช่น ขอทราบที่อยู่หรือ e-mail address ของสำนักทะเบียนต่างๆ ของไทย ในทางปฏิบัติการจดทะเบียนสมรสของไทยจะกระทำ ณ ที่สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ โดยมิ ต้องนัดหมายล่วงหน้าแต่ประการใด ส่วนการสมรสนอกสถานที่จะกระทำได้หรือไม่ และเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด ขึ้นอยู่กับความ สมัครใจของท่านและสำนักทะเบียน สถานทูตฯ มิอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยตามข้อ 1 และข้อ 2

Hochzeit