ค่าธรรมเนียม

4. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม
ในการรับรองความถูกต้องของเอกสารแสดงสถานภาพบุคคลฉบับละ25.-- เหรียญยูโร
ในการรับรองความถูกต้องของเอกสารทั่วไป (กรณีไม่มีตัวอย่างลายเซ็น) ฉบับละ45.-- เหรียญยูโร
ในการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงฉบับละ30,-- เหรียญยูโร
ในการออกหนังสือรับรองเพื่อการสมรสในไทย แบบข้อ 1 และข้อ 2 ฉบับละ

80,-- เหรียญยูโร

โดยทั้งหมดจะคิดเทียบเป็นเงินสกุล บาท เท่านั้น

  

ค่าธรรมเนียม

Hochzeit