รายละเอียดเพิ่มเติม

ว่าด้วยคุณสมบัติของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทย ตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 1448-1453 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ของไทย มีเนื้อหาโดยย่อดังนี้

  • อายุอย่างต่ำ 20 ปี (ไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือศาลอนุญาตให้สมรสได้แล้วแต่กรณี)
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
  • ไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงกับคู่สมรสของตน
  • ชายหรือหญิงจะทำการสมรส ในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้
  • หญิงที่สามีตาย หรือที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน (ในกรณีคู่สมรสสัญชาติไทยที่จะจดทะเบียนในประเทศไทย นายทะเบียนอาจผ่อนผันไม่ต้องยึดถือ ตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ หากฝ่ายหญิงสามารถแสดงหลักฐานว่าตนเองมิได้อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์)

หมายเหตุ:
คำแนะนำฉบับนี้เกิดจากการรวบรวมและประมวลข้อมูลในส่วนที่สถานทูตฯ รับทราบมาในขณะจัดทำเอกสาร สถานทูตฯ จึงมิอาจรับรองความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Hochzeit