Links

สถาบันส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเยอรมัน

องค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนของเยอรมัน

โฮมเพจเพื่อการค้าระหว่างประเทศของเยอรมัน IXPOS

กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ความร่วมมือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเยอรมันในประเทศไทย

หอการค้าเยอรมัน-ไทย (German-Thai Chamber of Commerce GTCC)

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

สถาบันยุโรปในประเทศไทย

คณะจากสหภาพยุโรปในประเทศไทย

องค์กรยุโรปเพื่อธุรกิจและการค้า


หน่วยงานราชการและองค์กรไทย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมศุลกากร

หอการค้าไทย


ข้อมูลและรายละเอียด

ข้อมูลเศรษฐกิจประเทศไทยของกระทรวงการต่างประเทศ

การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

การส่งออกเยอรมัน


สถิติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถิติประเทศไทย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ประเทศไทย)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Links