การทำวิจัยและเทคโนโลยี

ในปัจจุบันมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตทางอุตสาหกรรมของเยอรมนีได้รับการพัฒนาคิดค้นมาจากงานวิจัย และการพัฒนาอย่างจริงจังของภาคอุตสาหกรรม เราจึงอยากให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางงานวิจัยของเยอรมนี

Die Doktorandin Jenny La Verde aus Venezuela arbeitet im Labor des Wernigeröder Robert-Koch-Instituts.

สมาคมมักซ์พลังค์

สถาบันมักซ์พลังค์ (Max-Planck-Institut) ทำงานวิจัยด้านธรรมชาติ ชีววิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน ในขณะที่สมาคมมักซ์พลังค์ (Max-Planck-Gesellschaft) ทำหน้าที่รับผิดชอบสถาบันวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่และไม่มีที่ตั้งในมหาวิทยาลัย คอยสนับสนุนและส่งเสริมมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่นๆ ในสาขางานวิจัยที่สำคัญ ปกติ สถาบันมักซ์พลังค์จะทำหน้าที่วิจัยมุ่งเน้นในสาขาหลักบางสาขา และทำหน้าที่สนับสนุนในสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาหลัก บางสถาบันยังทำหน้าที่บริการงานวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยในรูปของสถานที่และเครื่องมือให้แก่นักวิทยาศาสตร์ในวงกว้าง

Swallowtail butterfly

สมาคมไลบ์นิซ

สมาคมไลบ์นิซประกอบด้วยสถาบันวิจัย 86 สถาบัน ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาทางวิชาการที่มีความสำคัญต่อสังคมโดยรวม จัดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และการวิจัย รวมไปถึงงานบริการงานวิจัย นอกจากนี้ สมาคมยังทำหน้าที่สื่อสาร ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดงานวิจัยให้แก่สาธารณชน การเมือง นักวิทยาศาสตร์และภาคเศรษฐกิจ สมาคมไลบ์นิซมุ่งเน้นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ อวกาศไปจนถึงมนุษยศาสตร์

Der Wankelmotor - Faszination einer Erfindung

สมาคมเฟราน์โฮเฟอร์

สมาคมเฟรน์โฮเฟอร์เป็นหนึ่งในองค์กรเพื่อการวิจัยประยุกต์ชั้นนำของยุโรป มีความโดดเด่นจากการสร้างงานวิจัยที่เน้นประโยชน์ใช้งานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรงได้ในภาคเอกชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ลูกค้าของสมาคมจึงได้แก่บริษัทต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและองค์กรในภาครัฐ สมาคมเฟราน์โฮเฟอร์เป็นองค์กรเพื่อการวิจัยประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ประกอบไปด้วยสถาบันวิจัย 80 แห่ง โดยมีสถาบันเฟราน์โฮเฟอร์กว่า 60 แห่งกระจายอยู่ทั่วเยอรมนี นอกจากนี้ สมาคมยังมีความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยมีสาขาในยุโรป สหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง

Mädchen in einem Rapsfeld vor Windmühlen

สมาคมเฮล์มโฮล์ทซ์

มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อปัจจัยชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ ประกอบด้วยศูนย์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และศูนย์ชีววิทยาการแพทย์ 16 แห่ง มีเป้าหมายเพื่อสานต่องานวิจัยของรัฐและสังคมในระยะยาวให้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ให้ดีขึ้น ดังนั้น สมาคมจึงมุ่งเน้นการวิจัยใน 6 สาขาคือ พลังงาน ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เทคโนโลยีนวัตกรรม โครงสร้างสสาร การบินอากาศยาน การบินอวกาศและการขนส่งเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ

Internationale Studierende an der Freien Universität Berlin.

สภาวิจัยแห่งชาติ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สภาวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานวิชาการกลางอิสระที่ทำหน้าที่สนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่นๆ ของเยอรมันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สภาวิจัยแห่งชาติสนับสนุนงานวิชาการโดยการให้เงินอุดหนุนการวิจัยและส่งเสริมความร่วมมือในหมู่นักวิจัย

Seminar

สมาพันธ์ผู้อุปถัมภ์วิทยาศาสตร์เยอรมัน

เป็นการรวมตัวของภาคธุรกิจในเยอรมัน จากบริษัท สมาคมธุรกิจ มูลนิธิและบุคคล 3,000 ราย เพื่อผลักดันวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการศึกษาให้ก้าวหน้า กิจกรรมเพื่อสาธารณชนของสมาพันธ์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเงินค่าสมาชิกและเงินบริจาคของสมาชิกและผู้สนับสนุน แหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนทำให้สมาพันธ์ ไม่จำเป็นต้องดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือใช้ระบบราชการ

การทำวิจัยและเทคโนโลยี

Eine Demonstrationsanlage der Solon AG für Solartechnik im Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof