ผู้จัดทำ/การเก็บรักษาข้อมูล

บรรณาธิการและด้านเทคนิค

เว็บไซด์ของสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ข้อมูลอินเตอร์เนตนี้จัดทำโดย:

ยัน เบลซิงเงอร์, อรัญญา เปียมูเลอร์ และกิศรา เลิศมาลีวงศ์


ที่อยู่ 9 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ, กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์:   (00662) 287 9000
โทรสาร:    (00662) 287 1776
      bangkok%27%diplo%27%de,info


คำอธิบายในการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลในการเข้าใช้บริการและเรียกดูอินเตอร์เนตของกระทรวงการต่างประเทศข้อมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกและประมวลในฐานข้อมูลชั่วคราว

ก่อนการบันทึกข้อมูล จะมีการปิดบังชื่อโดยการเปลี่ยน IP-address

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกเมื่อผู้ใช้เข้าถึงและเรียกดูข้อมูล:

  • IP-Address ไม่ปรากฏชื่อ
  • วันและเวลา
  • เว็บไซต์/ชื่อของข้อมูลที่เรียกขึ้นมาดู
  • ปริมาณข้อมูล
  • การแจ้งว่าการเข้าถึง/การเรียกดูข้อมูลสำเร็จหรือไม่

กระทรวงฯ จะประเมินข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและปรับปรุงบริการเท่านั้น และจะทำการลบข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ

กระทรวงฯ จะไม่นำหรือส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สามใดๆ ทั้งสิ้น

การเรียกหน้าจอแต่ละหน้าจะต้องใช้ Cookies ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องหาข้อมูล Cookies นี้ จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวและถูกลบหลังสิ้นสุดการค้นหา กระทรวง ฯ ไม่มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Java-Applet หรือ Active-X-Control ที่ทำให้สามารถทำสำเนาการค้นหาของผู้ใช้ได้

ที่อยู่และอีเมล์ ซึ่งผู้ใช้กรอกในขั้นตอนทำการสอบถามข้อมูลหรือสั่งเอกสารต่างๆ จะถูกใช้เพื่อส่งเอกสารหรือไปรษณีย์ต่างๆ เท่านั้น

วิธีใช้

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสาธารณะ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้ประโยชน์หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ

Deutsche Botschaft

ข้อมูลรูป

Deutsche Botschaft Bangkok
Bundesbildstelle, BPA
Fotoarchiv, AA
Colourbox
picture Alliance / dpa 
Norbert Pogrzeba