วิธีใช้

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสาธารณะ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้ประโยชน์หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ

เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์มีการตรวจสอบด้านความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเข้าใจและทันสมัยอย่างละเอียดแล้ว มีผู้ดูแลและปรับปรุงเนื้อหาสม่ำเสมอ โดยมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:  


ข้อมูลจากองค์กรภายนอก

ผู้จัดทำได้ทำการตรวจสอบและดูแลลิงค์ที่เชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นของบุคคลที่สาม (เนื้อหาภายนอก) อย่างละเอียดเป็นพิเศษเพื่อให้ “เนื้อหาภายนอก” ของบุคคลที่สามมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง

แต่เนื่องจากเนื้อหาของเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้จัดทำจึงไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาในลิงค์ได้ตลอดเวลา ผู้จัดทำจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบเนื้อหาที่เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์นำเสนอเอง


ข้อมูลภายในเว็บไซต์

คณะผู้จัดทำมีการตรวจสอบเนื้อหา กฎระเบียบ ข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ คำแนะนำหรือข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์อย่างละเอียด  หากประกาศหรือเนื้อหาเกิดความไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดประกาศล่าสุดของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก ข้อแนะนำทางกฎหมาย และข้อมูลไม่ได้ถือเป็นข้อบังคับแต่อย่างใด และไม่มีการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย


แจ้งข้อผิดพลาด

ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งคณะผู้จัดทำหากพบเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายหรือมีความผิดพลาดในเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกหรือเนื้อหาในลิงค์ หรือในกรณีที่ข่าวสาร และเนื้อหาภายในเว็บไซต์เองเกิดข้อผิดพลาด ไม่ทันสมัย ขาดความสมบูรณ์หรือเข้าใจยาก