ประเทศไทยและทั่วโลกอาลัยยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. พ.ศ. 2559

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถือว่าโลกได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถพระองค์หนึ่งผู้ทรงมีบทบาทสำคัญ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปกครองประเทศ และทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยมาเป็นระยะเวลาร่วม 70ปี พระองค์ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทย  ในระหว่างที่ทรงครองราชย์อย่างยาวนาน  พระองค์ได้ทรงพัฒนาราชอาณาจักรไทยให้ทันสมัยในทุกด้านโดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้ทรงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในนามของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประชาชนเยอรมัน ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเยอรมัน เพเทอร์ พรือเกล ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งมายังพระราชวงศ์ และประชาชนชาวไทย

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ ราชอาณาจักรไทย มีความผูกพันฉันท์มิตรต่อกันมาเป็นระยะเวลานานกว่า 154 ปี    ด้วยความรู้สึกผูกพันที่ลึกซึ้งดังกล่าวนี้   พวกเราขอร่วมแสดงความเสียใจกับประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มา ณ โอกาสนี้

© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ