โทรเลขแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีเยอรมัน แมร์เคิล มายังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

13 ต.ค. พ.ศ. 2559

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพเจ้าขอแสดงความความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มายังพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ และ ประชาชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทย  ในฐานะพระประมุขของประเทศตลอดระยะเวลา 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศ และ ทรงอุทิศพระองค์อย่างทรงมิเหน็ดเหนื่อยเพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพัฒนาประเทศให้ทันสมัย ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์นานาชาติให้เข้มแข็ง และทรงนำประเทศพันจากวิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจ

เป็นเวลามากกว่า 150 ปีที่ประเทศไทย และประเทศเยอรมนีผูกพันกันด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และเชื่อถือซึ่งกันและกัน ในชั่วโมงแห่งความอาลัยนี้ ข้าพเจ้าขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงมีพระพลัง ความเข็มแข็ง และขอพระองค์ทรงปฏิบัติภาระทุกอย่างลุล่วงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

 

ขอร่วมถวายความอาลัย

อังเกล่า แมร์เคิล
นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ